Girmek ve çıkmak – Войти и выйти

Bugünkü dersimizde Rusça’daki Hareket fiillerini incelemeye devam ederken bu fiillerde kullanılan в-(во-) ve вы- ön ekleri üzerinde çalışacağız. Bu ön eklerle kullanılan fiiller, bir yere girme veya getirme ve bir yerden çıkma veya çıkarma hareketlerini belirtir.

Önce в-(во-) ön ekli fiillere bakın. Fiillerin hem Tamamlanmamış Biçimi (несовершенный вид, НСВ) hem de Tamamlanmış Biçimi (СВ) bulunur. Hatırlarsanız Tamamlanmamış Biçimi (НСВ) daha çok süreci gösterirken Tamamlanmış Biçimi (СВ) elde edilen veya edilecek olan sonucu belirtir:

входи́ть [vhadít’] (НСВ) – войти́ [vaytí] (СВ) – girmek

вбега́ть [vbigát’] (НСВ) – вбежа́ть [vbiját’] (СВ) – koşarak girmek

въезжа́ть [vyijját’] (НСВ) – въе́хать [vyéhat’] (СВ) – bir araçla girmek

вноси́ть [vnasít’] (НСВ) – внести́ [vnestí] (СВ) – getirmek, (içeriye) sokmak

ввози́ть [vvazít’] (НСВ) – ввезти́ [vvistí] (СВ) – bir araçla getirmek, yanında getirmek

Şimdi вы- ön ekli fiillere bakın. Bu fiillerin de hem Tamamlanmamış Biçimi (несовершенный вид, НСВ) hem de Tamamlanmış Biçimi (СВ) bulunur:

выходи́ть [vıhadít’] (НСВ) – вы́йти [vı́yti] (СВ) – çıkmak

выбега́ть [vıbigát’] (НСВ) – вы́бежать [vı́bijat’] (СВ) – koşarak çıkmak

выезжа́ть [vıyijját’] (НСВ) – вы́ехать [vı́yehat’] (СВ) – bir araçla çıkmak, yola çıkmak

вылета́ть [vılitát’] (НСВ) – вы́лететь [vı́litit’] (СВ) – uçakla gitmek, uçmak

выноси́ть [vınasít’] (НСВ) – вы́нести [vı́nisti] (СВ) – dışarı çıkarmak

Şimdi en çok kullanılan dört fiilin çekimlerine bakın:

входи́ть [vhadít’] – girmek (süreç)

Şimdiki Zaman: я вхожу́ – ты вхо́дишь – он (она́) вхо́дит – мы вхо́дим – вы вхо́дите – они́ вхо́дят

Geçmiş Zaman: я/ты/он (она́) входи́л/входи́ла – мы/вы/они́ входи́ли

Gelecek Zaman: я бу́ду/ты бу́дешь/он (она́) бу́дет/ мы бу́дем/вы бу́дете/они́ бу́дут + входи́ть

войти́ [vaytí] (СВ) – girmek (sonuç)

Şimdiki Zaman: yok

Geçmiş Zaman: я/ты/он (она́) вошёл/вошла́ – мы/вы/они́ вошли́

Gelecek Zaman: я войду́/ты войдёшь/он (она́) войдёт/мы войдём/вы войдёте/они войду́т

выходи́ть [vıhadít’] (НСВ) – çıkmak (süreç)

Şimdiki Zaman: я выхожу́ – ты выхо́дишь – он (она́) выхо́дит – мы выхо́дим – вы выхо́дите – они́ выхо́дят

Geçmiş Zaman: я/ты/он (она́) выходи́л/выходи́ла – мы/вы/они́ выходи́ли

Gelecek Zaman:
 я бу́ду/ты бу́дешь/он (она́) бу́дет/ мы бу́дем/вы бу́дете/они́ бу́дут + выходи́ть

вы́йти [vı́yti] (СВ) – çıkmak (sonuç)

Şimdiki Zaman: yok

Geçmiş Zaman:
 я/ты/он (она́) вы́шел/вы́шла – мы/вы/они́ вы́шли

Gelecek Zaman: я вы́йду/ты вы́йдешь/он (она́) вы́йдет/мы вы́йдем/вы вы́йдете/они́ вы́йдут

 
Lütfen, örneklere bakın:

1.

— Где я могу́ войти́ в метро́? – Metroya nereden girebilirim?

2.

— Входи́те! Откры́то! – Girin! (Kapı) açık!

3.

— Я вас не ви́жу. Вы уже вошли́ в зал? – Sizi göremüyorum. Salona girdiniz mi artık?

— Да, мы уже́ вошли́. – Evet, artık girdik.

4.

— Де́ти вбежа́ли в ко́мнату. – Çocuklar odaya koşarak girdi.

5.

— Мы въе́хали в Москву́ по́здно ве́чером. – Moskova’ya akşam geç saatlerinde (araçla) geldik (sınırlarına girdik).

6.

— Ско́лько нали́чной валю́ты я моѓу ввезти́ в Росси́ю без деклара́ции? – Rusya’ya deklare etmeden yanımda ne kadar döviz getirebilirim?

— Не бо́лее 10 000 (десяти́ ты́сяч) до́лларов. – 10 000 dolardan fazla getiremezsiniz.

7.

— Они́ внесли́ измене́ния в текст контра́кта. – Kontratın metnine değişiklik getirdiler (yaptılar).

8.

— В кото́ром часу́ вы вылета́ете? – Saat kaçta uçuyorsunuz?

— За́втра в оди́ннадцать ве́чера. – Yarın akşam saat on birde.

9.

— Че́рез па́ру мину́т мы выхо́дим в прямо́й эфи́р. – Birkaç dakika sonra canlı yayına çıkıyoruz.

10.

— Гру́зчики уже́ вы́несли холоди́льник из кварти́ры? – Yükçüler daireden buz dolabı çıkardılar mı?

— Нет, ещё не вы́несли. – Hayır daha çıkarmadılar.

 

Son olarak yukarıda geçen fiillerle bazı deyimler üzerinde duralım:

войти́ в мо́ду – modaya girmek, moda olmak

вы́йти из мо́ды – modadan çıkmak

вы́йти из себя́
 – kendinden çıkmak

вы́йти на пе́нсию – emekli olmak

 
Lütfen, örneklere bakın:

11.

— Моя́ ма́ма не рабо́тает, она́ неда́вно вы́шла на пе́нсию. – Annem çalışmıyor, geçen emekli oldu.

12.

— Он вы́шел из себя́, и мы поссо́рились. – O kendinden çıktı, kavga ettik.

13.

— Э́то пальто́ давно́ вы́шло из мо́ды. – Bu palto çoktan modadan çıkmıştı.

Kaynak: Sputnik