Havalimanında – В аэропорту

Bugünkü dersimizde Rusça’da havalimanındaki diyalogları inceleyeceğiz, Rusça’da bu durumlarda sıkça kullanılan terim ve ifadeler üzerinde çalışacağız.

                                               (Takside – В такси́)

Мурат: До́брый день! Мы е́дем в аэропо́рт Вну́ково. – İyi günler, Vnukovo havalimanına gidiyoruz.

Таксист: Хорошо́, навига́тор пока́зывает, что доро́га свобо́дна, мы бу́дем в аэропорту́ че́рез полчаса́. – Peki, navigatör yolların boş olduğunu gösteriyor, havalimanında yarım saat sonra oluruz.

Мурат: Отли́чно! – Çok iyi!

Таксист: Како́й термина́л вам ну́жен? Вну́тренние или междунаро́дные авиали́нии? – Size hangi terminal gerekir? Dış hatlar mı İç hatlar mı?

Мурат: Мне нужны́ междунаро́дные авиали́нии. – Bana Dış hatlar gerekir.

Таксист: Куда́ вы лети́те? – Nereye gidiyorsunuz (uçuyorsunuz?).

Мурат: Я лечу́ в Стамбу́л, реши́л на пра́здник слета́ть к свое́й семье́… — İstanbul’a gidiyorum, bayramda ailemi ziyeret edeyim dedim…

Таксист: Вот мы и прие́хали, счастли́вого пути́. – İşte geldik, size iyi yolculuklar.

Мурат: Спаси́бо. – Teşekkürler.

навига́тор [navigátar] – navigatör

доро́га свобо́дна [daróga svabódna] – yol(lar) boş

термина́л [tirminál] – terminal

вну́тренние авиали́нии [vnútrinniyi avialíniyi] – İç hatlar

междунаро́дные авиали́нии [mejdunaródnıyi avialíniyi] – Dış hatlar

счастли́вого пу́ти [şşistlívava putí] – iyi yolculuklar

 

                                               (Danışmada – На сто́йке информа́ции)

Мурат: 
До́брый день. – İyi günler.

Консульта́нт: До́брый день, я Вас слу́шаю. – İyi günler, buyurun.

Мурат: Я до́лжен вылета́ть в 13.30 в Стамбу́л. Где я могу́ пройти́ регистра́цию? – İstanbul’a saat 13.30’ta uçmalıyım. Nerede check-in yapabilirim?

Консультант: Дава́йте посмо́трим ваш биле́т. Вам ну́жно найти́ но́мер ре́йса на табло́ вы́лета и посмотре́ть но́мер сто́йки. На э́той сто́йке и прово́дится регистра́ция. Обы́чно она́ начина́ется за два часа́ до вы́лета. – Biletinize bakalım. Gidiş tablosunda sefer numaranızı bulmanız ve karşılığında kontuar numarasına bakmanız lazım. O kontuarda check-in yapabilirsiniz. Check-in, genelde uçuştan iki saat önce başlıyor.

Мурат:
 Большо́е спаси́бо. – Çok teşekkür ederim.

 
пройти́ регистра́цию [praytí rigistrátsıyu] – check-in yapmak

но́мер ре́йса [nómir réysa] – sefer numarası

табло́ вы́лета [tabló vı́lita] – gidiş tablosu

но́мер сто́йки [nómir stóyki] – kontuar numarası

вы́лет [vı́lit] – gidiş, uçuş

за два часа́ до вы́лета [za dva çisá da vı́lita] – uçuştan iki saat önce

 
                                               (Kontuarda – На сто́йке регистра́ции)

Регистратор: До́брый день, куда́ вы лети́те? – İyi günler, nereye gidiyorsunuz (uçuyorsunuz)?

Мурат: Я лечу́ в Стамбу́л. – İstanbul’a gidiyorum.

Регистратор: Ваш биле́т, пожа́луйста. – Biletiniz, lütfen.

Мурат: У меня́ электро́нный биле́т. – Benim elektronik biletim var.

Регистратор: Хорошо́. У вас есть бага́ж? – Tamam, bagajınız var mı?

Мурат: Да, оди́н чемода́н. И ещё ручна́я кладь. – Evet, bir valizim var. Bir de el bagajım var.

Регистратор: Пожа́луйста, поста́вьте чемода́н на ле́нту транспортёра. – Lütfen, valizinizi bagaj şeridine koyar mısınız?

Мурат: Ско́лько килогра́мм багажа́ я могу́ провезти́ беспла́тно? – Yanıma ücretsiz olarak kaç kilo bagaj alabilirim?

Регистратор: До 40 (сорока́) килогра́мм. Возьми́те би́рку для ручно́й кла́ди и ваш поса́дочный тало́н. – Kırk kiloya kadar (alabilirsiniz). El bagajı kartınızı ve biniş kartınızı alır mısınız lütfen.

Мурат: А како́й у меня́ вы́ход на поса́дку? – Benim kapı numaram kaç?

Регистратор: Вы мо́жете посмотре́ть на поса́дочном тало́не. Вы́ход 214 (две́сти четы́рнадцать). Но снача́ла Вам ну́жно пройти́ па́спортный контро́ль и зо́ну досмо́тра. Желае́м прия́тного полёта. – Biniş kartınıza bakabilirsiniz. 214 numaralı kapı. Ama önce pasaport kontrolü ve güvenlik kontrolünden geçmeniz lazım. İyi uçuşlar!

Мурат: Спаси́бо. – Teşekkürler.

электро́нный биле́т [eliktrónnıy bilét] – elektronik bilet

бага́ж [bagáş] – bagaj

чемода́н [çimadán] – valiz

ручна́я кладь [ruçnáya klat’] – el bagajı

ле́нта траспортёра [lénta tranpartyóra] – bagaj şeridi

провезти́ беспла́тно [pravistí bisplátna] – yanına ücretsiz olarak almak

би́рка для ручно́й кла́ди [bírka dlya ruçnóy kládi] – el bagajı kartı

поса́дочный тало́н [pasádaçnıy talón] – biniş kartı

вы́ход на поса́дку [vı́hat na pasátku] – kapı

па́спортный контро́ль [páspartnıy kantról’] – pasaport kontrolü

зо́на досмо́тра [zóna dasmótra] – güvenlik kontrolü

жела́ем прия́тного полёта [jıláyim priyátnava palyóta] – iyi uçuşlar (dileriz)

 

Bir sonraki derste görüşmek üzere…

Kaynak: Sputnik